سیار تکنولوژي ها

تکنولوژي ها

image

سیار

سیستم های سیار سورن برای آب رسانی در شرایط بحران ساخته شده اند. این دستگاه های قابل حمل نه تنها آب را گندزدایی نموده بلکه با استفاده از چندین مرحله فیلتراسیون، تصفیه فیزیکی آب را نیز انجام می دهند. از این رو آب را با هر کیفیتی می توانند به آب شرب تبدیل کنند.