افتخار ما، استقرار در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اسلایدر

اسلایدر

image

افتخار ما، استقرار در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

ایده گران سورن آب، مستقر در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ارائه دهنده فناوری های زیست محیطی برتر در کشور