دپارتمان تخصصی طراحی، اجرا . بهره برداری سامانه های آب و فاضلاب دپارتمان تخصصی طراحی، اجرا . بهره برداری سامانه های آب و فاضلاب

دپارتمان تخصصی طراحی، اجرا . بهره برداری سامانه های آب و فاضلاب

دپارتمان تخصصی طراحی، اجرا . بهره برداری سامانه های آب و فاضلاب

در این بخش، سامانه ها و پکیج های تصفیه، گندزدایی آب و فاضلاب به روش های نوین بر حسب نیاز مشتریان طراحی و اجرا می شود. همچنین ساز و کار و راه حل های متفاوتی را به منظور بهینه سازی سامانه های موجود ارائه خواهیم داد. این راه حل ها باعث شده است تا کیفیت کار این مجموعه دانش بنیان مورد پذیرش کلیه مشتریان در بخش های دولتی و خصوصی واقع شود.